SidelinesCunningham 3 v Chinchilla 1Warwick 3 v Rest of the WorldCunningham 6 v Cunningham 7Juniors Warwick 1 v Gold Coast 1 and Warwick 2 v Gold Cast 2Warwick 1 v Cunningham 2Cassilis v Gold Coast 1Rest of the World v NarrabriWarwick 3 v Chinchilla 1Warwick 1 v Gold Coast 1Juniors Warwick 1 v Warwick 2 and Gold Coast 1 v Gold Coast 2Warwick 1 v Gold Coast 1Cunningham 1 v Tansey 1Cunningham 2 v Tansey 2Cassilis v Warwick