Lockyer Valley v TanseyWarwick 1 v Cunningham 1PresentationsCunningham 3 v Lockyer Valley 2Warwick 3 v Tansey 3Warwick 4 v Stanley Rivers 1Toowoomba v Gold CoastGold Coast 5 v Cunningham 4Lockyer Valley  v WarwickCunningham 5 v Toowoomba 2Tansey 1 V Warwick 1