Sub Final Garangula v Elysian FieldsFinal Gardenvale v MandalayEllerston v Sandalford