Tansey 1 v InverellJuniors Cunningham v Gold CoastTansey v Stanley SparesCuningham v TanseyLockyer Valley v Grafton SparesToowoomba 1 v WarwickLockyer Valley v TanseyGold Coast v Tansey 1Gold Coast 5 v Tansey 6Cunningham v Gold CoastTansey 5 v Tansey 7Juniors Chinchilla v CunninghamWarwck 2 v Stanley Rivers 1Cunningham 1 v Lockyer Valley 1