Day 1 14 October 2016Day 2 Ellerston v GundalongDay 3 Jeep v TroikaDay 4 Garangula v EllerstonDay 5 Gundalong v Town and CountryDay 5 Sets onlyDay 6 Garangula v Town and CountryDay 6 Troika v EllerstonDay 7 Jeep v GundalongDay 8 Ellesrston v Town & CountryDay 8 Garangula v TroikaDay 8 Jeep v GundalongDay 9 Gundalong v Town and Country 5&6 PlacingsDay 9 PresentationsDay 9 Sub Final Garangula v JeepFinal Troika v Ellerston